Hlavní informace

 

Niniejsze warunki mają zastosowanie do zakupów w sklepie internetowym https://www.konopie-zdrowie.pl, który jest własnością firmy Zelená Země s.r.o, z siedzibą przy ul. Wuchterlova 523/5, Praha 6, IČ: 24728993. Firma jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, część C, sygn. 169401

I. PRZEPISY WSTĘPNE

 1. Niniejsze WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG (zwane dalej „Warunkami”) przedsiębiorstwa Zelená Země s.r.o z siedzibą przy ul. Wuchterlova 523/5, Praha 6, numer identyfikacyjny: 24728993, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, akt nr. 169401 (zwany dalej „Sprzedającym”) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikające z lub powiązane z Umową kupna-sprzedaży(dalej „Umowa sprzedaży”) zawartą między Sprzedającym a jakąkolwiek osobą fizyczną lub prawną (dalej „Kupujący”). Sklep internetowy jest obsługiwany przez Sprzedawcę na stronie internetowym https://www.konopie-zdrowie.pl za pośrednictwem interfejsu internetowego (zwanego dalej„interfejs sklepu internetowego”).
 2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG regulują ponadto prawa i obowiązki stron podczas korzystania ze strony internetowej Sprzedającego https://www.konopie-zdrowie.pl (zwanej dalej „stroną internetową”) i innych powiązanych stosunków prawnych. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG nie dotyczą przypadków, w których osoba, która zamierza kupić produkty od sprzedawcy, zamawia produkty w ramach swojej działalności gospodarczej.
 3. Postanowienia stanowiące odstępstwo od Warunków mogą być negocjowane w Umowie sprzedaży. Szczególne ustalenia w Umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków.
 4. Warunki są integralną częścią Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży i Warunki umowy są napisane w języku polskim. Umowa sprzedaży może zostać zawarta w języku czeskim.
 5. Sprzedawca może zmienić treść Regulaminu i dodać do niego nowe dane. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków wynikających z okresu obowiązywania poprzedniej wersji Warunków.
 6. Po rejestracji, przeprowadzonej na stronie Sprzedawcy, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z interfejsu użytkownika Kupujący może dokonać zamówienia produktów (zwanego dalej „kontem użytkownika”). Kupujący może również zamawiać produkty bez rejestracji, bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
 7. Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania produktów Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i prawdziwego podania wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych przy zakładaniu konta po każdej zmianie. Dane podane przez Kupującego na koncie użytkownika i podane przy zamawianiu produktów są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.
 8. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika oraz Kupujący potwierdza, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez Kupującego.
 9. Kupujący nie ma prawa zezwalać na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.
 10. Sprzedawca może unieważnić konto Użytkownika, zwłaszcza jeśli nie było ono używane przez 2 lata, lub w przypadku, gdy Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy Zakupu (w tym Warunki).
 11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, zwłaszcza w związku z potrzebą utrzymania i przeglądów sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, lub przeglądów sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

II. ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU

 1. Interfejs internetowy sklepu zawiera listę produktów oferowanych przez Sprzedawcę do sprzedaży oraz ceny poszczególnych oferowanych produktów, w tym podatek od wartości dodanej i wszystkie związane opłaty. Oferta produktów i ceny tych produktów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości Sprzedawcy zawarcia umowy sprzedaży na indywidualnie negocjowanych warunkach. Wszystkie oferty sprzedaży produktów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu są niewiążące i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży tych towarów.
 2. Interfejs sklepu internetowego zawiera również informacje o kosztach pakowania i dostarczania produktów. Informacje na temat wydatków związanych z pakowaniem i dostawą produktów wymienionych w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.
 3. Aby zamówić produkty, Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie sklepu internetowego. Formularz zamówienia zawiera w szczególności takie informacje:
  - zamówiony towar (kupujący „dodaje” zamówione produkty do elektronicznego koszyka na stronie internetowej sklepu)
  - sposób opłaty produktów, szczegóły wymaganej metody dostawy zamówionego towaru 
  - informacje o kosztach związanych z dostawą produktów (zwanych dalej łącznie „Zamówieniem”)
 4. Przed wysłaniem Zamówienia od Sprzedającego Kupujący może sprawdzić i zmodyfikować dane wprowadzone przez Kupującego w zamówieniu, nawet w odniesieniu do zgody Kupującego na zidentyfikowanie i poprawienie błędów, które wystąpiły podczas wprowadzania danych w trakcie zamówienia. Zamówienie zostanie wysłane przez Kupującego do Sprzedawcy, klikając przycisk „Potwierdzenie zamówienia”. Dane wymienione w zamówieniu są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia pocztą elektroniczną wysłaną na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w Zamówieniu (zwany dalej „adresem elektronicznym Kupującego”).
 5. Sprzedawca zawsze ma prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład na piśmie lub telefonicznie), w zależności od rodzaju zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, szacowane koszty transportu).
 6. Stosunek umowny między Sprzedawcą a Kupującym powstaje w wyniku doręczenia Zamówienia (jego przyjęcia) przez Sprzedającego Kupującemu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail kupującego.
 7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy sprzedaży, w szczególności z osobami, które wcześniej istotnie naruszyły Umowę Sprzedaży (w tym Warunki).
 8. Podpisując Umowę sprzedaży, Kupujący oświadcza, że ma ukończone 18 lat! Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy kupujący spełnia ten warunek, szczególnie w przypadku zakupu produktów zawierających alkohol i wyroby tytoniowe.
 9. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze zdalnych środków komunikacji podczas zawierania Umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem Umowy sprzedaży (koszty połączenia z Internetem, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący.

III. CENY PRODUKTÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów obowiązują od momentu złożenia zamówienia. Ta cena zostanie podana w zamówieniu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Cena zawsze zawiera obowiązującą stawkę VAT.
 2. Zgodnie z Umową sprzedaży Kupujący może zapłacić Sprzedającemu za koszty produktów i wszelkie koszty związane z dostawą produktów w następujący sposób:

- gotówką przy odbiorze;

- przelewem na konto sprzedawcy nr. 2400291459/2010, przeprowadzonym w Fio banku a.s., w przypadku płatności ze Słowacji, nr. konta jest 2400291459/8330(konto jest prowadzone w słowackim banku), (zwane dalej „kontem Sprzedającego”).

 1. Wraz z ceną zakupu Kupujący jest również zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy kosztów związanych z opakowaniem i dostawą produktów. O ile nie określono inaczej, cena zakupu i koszty związane z dostawą produktów są uwzględnione.
 2. W przypadku płatności gotówkowej, za towar się płaci przy odbiorze. W przypadku płatności bezgotówkowej opłata za towar musi być zrealizowana w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu produktów wraz z dodaniem symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie nabywcy do zapłaty ceny zakupu jest spełnione, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego.
 4. Ewentualne zniżki na produkty oferowane Kupującemu przez Sprzedającego nie są łączone.
 5. Sprzedawca wystawia fakturę podatkową za płatności dokonane na podstawie Umowy sprzedaży na rzecz Kupującego. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej.

IV. DOSTAWA PRODUKTÓW I WARUNKI DOSTAWY

 1. Otrzymanie zamówienia zostanie potwierdzone przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Produkty są zazwyczaj wysyłane w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania zamówienia (lub w przypadku płatności z góry, po zaksięgowaniu kwoty na koncie Sprzedającego). W przypadku niedostępności wyprzedanych produktów Sprzedający powiadamia o tym Kupującego, który zgadza się na kolejne kroki.
 2. Sposób dostarczania produktów i opłat z nim związanych jest określony w sekcji dotyczącej informacji o dostawie, która stanowi integralną część niniejszych Warunków.
 3. W przypadku wysyłania zamówionych produktów za pośrednictwem Czech Mail, maksymalna waga jednego zamówienia wynosi 30 kg. W razie osobistego odbioru w Jihlawie waga zamówionych produktów nie jest ograniczona.
 4. Po otrzymaniu zamówienia możesz zostać poproszony o udowodnienie swojego wieku, jeśli kupiłeś produkty zawierające alkohol lub wyroby tytoniowe!
 5. Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego przyjęcia zamówienia od dostawcy, sprawdzenia opakowania i niezwłocznego powiadomienia dostawcy o ewentualnych szkodach. W przypadku uszkodzenia opakowania wskazującego na nieuprawnione otwarcie opakowania lub jego uszkodzenie przez niewłaściwe obchodzenie się z produktem, kupujący nie powinien przyjmować paczki.

V. ODMOWA PRZYJĘCIA ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

 1. Potwierdzając Umowę sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest do przyjęcia zamówionego towaru. Za naruszenie tego zobowiązania Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Sprzedawcę. Kupujący i Sprzedający niniejszym zgadzają się, że jeśli Kupujący nie przyjmie zamówienia, nie zapłaci za pobraniem i produkt zostanie zwrócony, Kupujący zapłaci odszkodowanie Sprzedającemu w wysokości 500 CZK, lub w innej walucie według aktualnego kursu. Sprzedający oświadcza, że nie będzie domagał się rzeczywistego odszkodowania za koszty pracy, transportu, opakowania, fakturowania, wysyłki, rozpakowania, kredytu, depozytu, alternatywy itp., jedynie ryczałtową rekompensatę. Powyższa uzgodniona kwota 500 CZK jest płatna w ciągu 15 dni od momentu przekazania zamówionej paczki pierwszemu dostawcy.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania produktu w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, Rozdział 5, Art.27 Kodeksu cywilnego.
 2. Kupujący zobowiązuje się skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poprzez wysłanie nieuszkodzonych towarów, które nie wykazują żadnych śladów użytkowania, na adres Sprzedającego, w oryginalnym opakowaniu oraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i dokumentacją, w taki sposób, aby produkty nie mogły zostać uszkodzone podczas transportu. Sprzedawca zaleca ubezpieczenie przesyłki. Paczki wysyłane za pobraniem nie są przyjęte. W takim przypadku koszty wysyłki ponosi Kupujący.
 3. Przed każdym zwrotem produktów Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego pocztą elektroniczną na adres e-mail info@konopie-zdrowie.pl lub pisemnie na adres Zelená Země sro, Wuchterlova 523/5, 160 00 Praha 6.
 4. Po odstąpieniu od umowy należy podać imię i nazwisko, numer zamówienia oraz dane kontaktowe (e-mail lub telefon) oraz podać oryginał lub kopię dowodu zakupu. Paczki, które nie zawierają informacji, skąd zostały wysłane, zostaną zwrócone nadawcy.
 5. Po otrzymaniu zwróconych produktów, Sprzedający jest zobowiązany do przesłania środków pieniężnych na konto bankowe klienta lub adres rozliczeniowy najpóźniej w ciągu 30 dni.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy do czasu wysłania produktów, w przypadku niedostępności towarów, znaczących zmian w cenie towarów lub wątpliwości co do wieku Kupującego przy zamawianiu produktów zawierających alkohol lub wyroby tytoniowe. Jednak przed odstąpieniem od umowy Sprzedawca jest zawsze zobowiązany do skontaktowania się z Kupującym w celu uzgodnienia następnego kroku.
 7. W przypadku, gdy produkty nie odpowiadają umowie sprzedaży w momencie przyjęcia, Kupujący postępuje zgodnie z § 616 Kodeksu cywilnego.

VII. GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Gwarancja na produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego jest zgodna z obowiązującym prawem. Jeśli Kupujący jest konsumentem i jeśli okres gwarancji nie ustalono inaczej, okres gwarancji wynosi 24 miesiące od otrzymania produktów. W przypadku, gdy okres użytkowania jest zgodny z przepisami prawa, należy go zaznaczyć na sprzedawanych produktach, ich opakowaniu lub dołączonych do nich instrukcjach. Okres gwarancji wygasa z dniem wygaśnięcia tego okresu.
 2. Gwarancja nie dotyczy zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem. W przypadku przedmiotów sprzedawanych po niższej cenie gwarancja nie dotyczy wad, z powodu których wynegocjowano niższą cenę.
 3. W zależności od charakteru szkody Kupujący ma następujące prawa:
 4. W przypadku wady, która może zostać usunięta, Kupujący ma prawo do jej usunięcia bezpłatnie, terminowo i prawidłowo, a Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki. Ze względu na charakter wady, Kupujący może zażądać wymiany towaru lub jeśli wada znajduje się tylko na części produktu, wymianę części. Jeśli taka procedura nie jest możliwa, Kupujący może zażądać rozsądnej zniżki na cenę przedmiotu lub może odstąpić od umowy.
 5. Jeżeli wada jest nie do naprawy i uniemożliwia prawidłowe użytkowanie produktu, Kupujący ma prawo do wymiany wadliwego produktu lub do odstąpienia od Umowy sprzedaży, te same prawa należą do Kupującego, jeżeli wady są usuwalne, ale jeśli Kupujący nie może prawidłowo korzystać z produktu z powodu powtarzającego się wystąpienia wady po naprawie lub większej liczby wad ma on prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Ponowne wystąpienie wady jest brane pod uwagę, jeśli ta sama wada, która została usunięta co najmniej dwa razy w okresie gwarancyjnym, występuje ponownie. Większa liczba defektów jest brana pod uwagę, jeśli produkt ma co najmniej trzy wady, które uniemożliwiają jego właściwe użycie w tym samym czasie.
 6. Jeśli jakakolwiek inna wada jest nie do naprawy, ale Kupujący nie wymaga wymiany przedmiotu, ma on prawo na odstąpienie od umowy sprzedaży lub do rozsądnej zniżki na cenę zakupu.
 7. Po złożeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest dołączyć dokument zakupu i wypełnić załączony arkusz.
 8. Sprzedawca powinien poinformować Kupującego o stanie reklamacji. 
 9. Sprzedawca decyduje o reklamacji niezwłocznie, w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu odpowiedniego do rodzaju produktu lub usługi potrzebnej do fachowej oceny wady. Reklamacja zostanie rozwiązana przez Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji. Po upływie tego okresu konsument ma takie same prawa jak w przypadku wady, której nie można wyeliminować.
 10. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów związanych z reklamacją (w szczególności kosztów przesyłki zapłaconej przez niego podczas wysyłania żądanych produktów). W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady Kupujący ma również prawo do zwrotu kosztów odstąpienia od umowy. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji produkty zostaną zwrócone klientowi na własny koszt. Koszty związane z transportem produktów do klienta po uregulowaniu uzasadnionej reklamacji są pokrywane przez sprzedającego.
 11. Jeśli wymiana towaru nastąpi w okresie gwarancji, okres gwarancji zaczyna biec od nowa od daty otrzymania nowego produktu. Po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania procedury reklamacyjnej (okres ten zaczyna się następnego dnia po otrzymaniu towaru i kończy się w dniu rozliczenia reklamacji - nie jest to data odbioru towaru przez klienta).

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, adres IP) przez Zelená Země s.r.o. w celu zaoferowania usług i produktów Zelená Země s.r.o.

Potwierdzam, że przeczytałem treść Polityki prywatności i oświadczenie o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Zelená Země s.r.o., jestem poinformowany o moich prawach, o możliwości odstąpienia od niniejszej umowy i wiem, że mogę uzyskać aktualną politykę prywatności w dowolnym momencie na stronie internetowej: https://www.konopie-zdrowie.pl

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmienione warunki zostaną aktualizowane w odpowiedni sposób na stronie internetowej https://www.konopie-zdrowie.pl
 2. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 25.5.2018

Niniejsze Warunki są tłumaczeniem wersji językowej firmy Zelená Země, która działa w Republice Czeskiej i podlega przepisom czeskim.